Płyta paździerzowa – właściwości, zastosowania, wymiary

Płyta paździerzowa jest w Polsce stosunkowo popularnym materiałem, szczególnie w budownictwie kubaturowym, ale także w budownictwie przemysłowym, rolniczym i infrastrukturalnym. Jednym z najważniejszych powodów popularności płyty paździerzowej jest jej trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, co czyni ją idealnym materiałem do zastosowania na zewnętrznych elewacjach budynków, dachach, płytach fundamentowych, płytach chodnikowych i w innych miejscach, gdzie wymagana jest odporność na czynniki zewnętrzne. Co warto wiedzieć o płytach paździerzowych i czym się wyróżniają?

Jak powstaje płyta paździerzowa?

Płyta paździerzowa to rodzaj materiału budowlanego, który jest wykorzystywany do wypełniania otworów w ścianach lub jako wzmocnienie posadzek. Powstaje ona z mieszanki gipsu, papieru i wody.

Proces produkcji płyty paździerzowej zaczyna się od przygotowania mieszanki, czyli dokładnego zmieszania gipsu, wody i dodatków. Następnie mieszanka ta jest nanoszona na arkusze papieru, które są specjalnie przetwarzane i oczyszczane, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość i odporność na wilgoć. Po nałożeniu mieszanki na arkusze papieru, następuje proces suszenia, który może trwać kilka godzin. Kiedy płyty są już suche, są one szlifowane i cięte na odpowiednie wymiary, a także szlifowane po raz drugi, aby uzyskać gładką powierzchnię i jednolitą grubość.

Następnie płyty paździerzowe mogą być pakowane i wysyłane do sklepów budowlanych lub fabryk, gdzie są dalej przetwarzane na gotowe produkty, takie jak płyty gipsowo-kartonowe, płyty sufitowe lub płyty elewacyjne.

Płyta paździerzowa jest popularnym materiałem budowlanym ze względu na swoją wytrzymałość i łatwość w użyciu. Jest stosowana w wielu różnych zastosowaniach, w tym jako materiał izolacyjny, w budowie ścianek działowych, w systemach sufitowych, a także w wewnętrznych wykończeniach ścian i sufitów.

Ciekawostka: Mimo że w Polsce płyty paździerzowe nie są tak popularne jak niektóre inne materiały budowlane, takie jak cegła czy beton, ich stosowanie nadal ma swoje miejsce w branży budowlanej i jest coraz częściej wykorzystywane w nowoczesnych projektach architektonicznych.

Właściwości płyty paździerzowej

Płyta paździerzowa (w Niemczech znana jako „Wellplatte” lub „Faserzementplatte”, we Francji jako „Plaque de fibrociment”, w Wielkiej Brytanii jako „Fibre Cement Sheet”) jest materiałem budowlanym, który składa się z dwóch warstw papieru i rdzenia z gipsu, umieszczonych pomiędzy płytami. Charakteryzują ją następujące właściwości:

 • Łatwość obróbki – płyta paździerzowa jest łatwa do cięcia, wiercenia, frezowania, szlifowania i malowania. Cięcie płyt paździerzowych można przeprowadzić za pomocą piły tarczowej, piły ręcznej lub noża do tapetowania. Wiercenie otworów w płytach paździerzowych również jest stosunkowo proste i można wykonać to za pomocą wiertła do metalu lub wiertła do betonu. Ważne jest, aby wykorzystać odpowiedni rozmiar wiertła i unikać zbyt dużego nacisku podczas wiercenia, aby uniknąć pęknięć w płycie.  Frezowanie płyt paździerzowych jest również możliwe, ale wymaga użycia odpowiedniego narzędzia i umiejętności.
 • Odporność ogniowa – gips, z którego wykonana jest płyta paździerzowa, posiada właściwości ognioodporne, co czyni ją bezpiecznym materiałem. Konkretna klasa odporności ogniowej płyt paździerzowych zależy od producenta i może się różnić w zależności od rodzaju płyty. W Europie, odporność ogniowa płyt paździerzowych jest klasyfikowana zgodnie z normą EN 13501-1, która określa kilka klas odporności ogniowej, takich jak A1, A2, B, C, D, E i F. Najwyższa klasa odporności ogniowej to A1, co oznacza, że materiał jest niepalny.
 • Dobra izolacja akustyczna – płyty paździerzowe dobrze izolują dźwięki, dzięki czemu są popularnie stosowane w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest dobra akustyka.
 • Odporność na wilgoć – płyty paździerzowe mogą być stosowane w warunkach wilgotnych, jednakże nie są w stanie całkowicie zastąpić płyty cementowo-włóknowej czy OSB.
 • Możliwość gięcia – płyty paździerzowe można giąć, dzięki czemu nadają się do różnego rodzaju konstrukcji i kształtów. Gięcie płyt paździerzowych jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych narzędzi i technik, takich jak użycie giętarek lub gięcia za pomocą przeciwścianki.
 • Niska waga – płyty paździerzowe są stosunkowo lekkie, co ułatwia ich montaż i transport. aga płyt paździerzowych zależy od ich grubości i wymiarów. Standardowe płyty paździerzowe o grubości 6 mm i wymiarach 1220 mm x 2440 mm ważą około 20 kg. Grubsze płyty paździerzowe o grubości 12 mm i wymiarach 1220 mm x 2440 mm ważą około 40 kg.
 • Łatwość montażu – montaż płyt paździerzowych jest prosty i szybki, dzięki czemu są one popularnym materiałem w budownictwie.

Podsumowując, płyta paździerzowa to jeden z najpopularniejszych materiałów budowlanych, charakteryzujący się łatwością obróbki, odpornością ogniową, dobrą izolacją akustyczną, odpornością na wilgoć, możliwością gięcia, niską wagą oraz łatwością montażu.

Wymiary płyt paździerzowych

Standardowe wymiary płyt paździerzowych mogą się różnić w zależności od kraju i norm budowlanych obowiązujących w danym regionie, ale w ogólności wynoszą:

 • Długość: 2000 mm, 2400 mm, 2440 mm, 2500 mm, 2600 mm, 2700 mm, 2800 mm, 3000 mm, 3050 mm
 • Szerokość: 1200 mm, 1220 mm
 • Grubość: 9,5 mm, 12,5 mm, 15 mm, 18 mm

Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy producenci oferują płyty paździerzowe o wszystkich wymiarach, a niektórzy producenci oferują także płyty o nietypowych wymiarach, które mogą być dostosowane do potrzeb konkretnego projektu budowlanego.

Rodzaje płyt paździerzowych

 • Płyty gipsowo-kartonowe – materiał budowlany składający się z dwóch warstw: rdzenia z płyt gipsowych i powłoki z papierowej okładziny. Płyty te są lekkie, łatwe w obróbce i montażu, a przy tym wytrzymałe i odporne na wilgoć i ogień.
 • Płyty cementowo-włóknowe – otrzymywane z mieszanki cementu, wody i specjalnych włókien z celulozy, szklanych lub metalowych. Płyty te charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na wilgoć, pleśń i ogień.
 • Płyty z płytami wiórowymi – otrzymywane z połączenia mniejszych płyt wiórowych, sklejanych ze sobą za pomocą kleju lub żywicy. Płyty wiórowe to rodzaj materiału wykonanego z drewna, które jest poddawane specjalnym obróbkom, takim jak kruszenie, rozdrabnianie lub tnące, a następnie sklejane w większe arkusze.
 • Płyty z płytami sklejki – z połączenia mniejszych płyt sklejanych ze sobą za pomocą kleju lub żywicy. Płyty sklejkowe to rodzaj materiału wykonanego z drewna, które jest poddawane specjalnym obróbkom
 • Płyty izolacyjne
 • Płyty perforowane – w których znajdują się otwory perforacyjne. Otwory w równomiernych odstępach, co zapewnia lepszą akustykę pomieszczenia poprzez pochłanianie dźwięków.
 • Płyty podłogowe z płytami kompozytowymi – materiał budowlany składający się z różnych warstw, które są połączone ze sobą w procesie produkcji. Zazwyczaj składa się on z dwóch lub trzech warstw, w których można znaleźć drewno, tworzywa sztuczne i inne materiały.
 • Płyty ognioodporne – o podwyższonej skali ochrony przed ogniem
 • Płyty wzmocnione siatką metalową – Siatka ta jest zazwyczaj wykonana z drutu stalowego i pokryta warstwą ochronną, taką jak cynk lub aluminium, aby zapobiec korozji. Płyty paździerzowe wzmocnione siatką metalową są stosowane tam, gdzie wymagana jest większa wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, na przykład w miejscach narażonych na silne obciążenia, takich jak hale produkcyjne czy magazyny.
 • Płyty z rdzeniem z polistyrenu ekstrudowanego – składają się z płaskiego rdzenia z pianki polistyrenowej, pokrytego obustronnie powłokami z tworzywa sztucznego lub folii aluminiowej. Polistyren ekstrudowany jest materiałem o wysokiej gęstości, co czyni go wytrzymałym i odpornym na wilgoć i zgniatanie.

Zastosowania płyt paździerzowych

Płyty paździerzowe są popularnym i wszechstronnym materiałem budowlanym, który może mieć różne zastosowania, w tym:

 • Budowa ścianek działowych: płyty paździerzowe są często stosowane jako materiał budowlany do wznoszenia ścianek działowych wewnętrznych, ponieważ są one łatwe w obróbce i montażu, a także zapewniają izolację akustyczną.
 • Wykończenia ścian i sufitów: płyty paździerzowe są stosowane jako materiał wykończeniowy do pokrywania ścian i sufitów, ponieważ są one gładkie, łatwe w malowaniu i woskowaniu, a także zapewniają dobrą izolację termiczną.
 • Konstrukcje sufitowe: płyty paździerzowe są często stosowane w konstrukcjach sufitowych, takich jak sufit podwieszany, ze względu na swoją lekkość i łatwość w obróbce.
 • Systemy izolacji termicznej: płyty paździerzowe są czasem stosowane jako materiał izolacyjny w systemach izolacji termicznej, ponieważ posiadają właściwości izolacyjne i są łatwe w montażu.
 • Ochrona przeciwpożarowa: płyty paździerzowe są również stosowane w systemach ochrony przeciwpożarowej, ponieważ są one odporne na ogień i wytrzymałe w wysokich temperaturach.

W zależności od zastosowania, płyty paździerzowe mogą być również wzmocnione dodatkowymi materiałami, takimi jak włókna szklane lub siatki metalowe, aby zapewnić większą wytrzymałość i stabilność.

Ile kosztuje płyta paździerzowa?

Cena płyty paździerzowej zależy od kilku czynników, takich jak rozmiar, grubość, jakość, ilość zakupionych płyt oraz region geograficzny.

W Polsce cena płyty paździerzowej zaczyna się od około 20-30 zł za płytę o rozmiarze 120×240 cm i grubości 6 mm, jednak ceny mogą być wyższe w zależności od regionu i ilości zakupionych płyt. Płyty paździerzowe w większych rozmiarach lub grubsze mogą kosztować znacznie więcej.

Cena płyty paździerzowej może również różnić się w zależności od dostawcy lub sprzedawcy, a także od tego, czy płyta jest nowa czy używana. Przed dokonaniem zakupu warto porównać ceny w różnych sklepach i dostawcach, aby znaleźć najlepszą ofertę.

Składowanie płyt paździerzowych

Aby zapewnić prawidłowe składowanie płyt paździerzowych, należy przestrzegać kilku zasad:

 • Miejsce składowania: płyty paździerzowe powinny być składowane na suchym, równym i wypoziomowanym podłożu, z dala od źródeł wilgoci i wody.
 • Stosowanie folii: przed umieszczeniem płyt na podłożu, należy zastosować folię jako warstwę izolującą między płytami a podłożem, aby zapobiec przenikaniu wilgoci i powstawaniu plam na płytach.
 • Układanie w warstwach: płyty paździerzowe powinny być układane w stabilnych stosach, warstwami na siebie, tak aby nie były narażone na skrzywienie, odkształcenie lub uszkodzenie.
 • Zabezpieczenie przed deszczem: stosy płyt paździerzowych powinny być zabezpieczone przed deszczem i wilgocią, na przykład przez zastosowanie plandek lub innych materiałów wodoszczelnych.
 • Unikanie przeciążeń: należy unikać przeciążeń podczas transportu i składowania płyt paździerzowych, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Pamiętaj, że prawidłowe składowanie płyt paździerzowych ma kluczowe znaczenie dla zachowania ich jakości i trwałości, a także wpływa na ich gotowość do użycia w budowie.