Czym jest klasa odporności pożarowej i jak ją określić?

Podczas projektowania i wznoszenia budynków, bezpieczeństwo przeciwpożarowe ma kluczowe znaczenie. Pożary mogą szybko się rozprzestrzeniać i powodować znaczne szkody materialne oraz zagrażać życiu ludzkiemu. W rezultacie przepisy budowlane zawierają surowe wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej elementów budynku, takich jak drzwi, ściany i sufity. Jednym ze sposobów oceny ochrony przeciwpożarowej zapewnianej przez te elementy jest ocena ich klasy odporności ogniowej.

Klasa odporności ogniowej jest wyrażona w minutach i wskazuje, jak długo element może wytrzymać działanie ognia. Na przykład drzwi z 60-minutową klasą odporności ogniowej mogą wytrzymać działanie ognia przez co najmniej 60 minut i zachować swoją szczelność i właściwości izolacyjne. Drzwi mogą nadal pełnić rolę bariery, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia i dymu oraz zapewniając bezpieczne wyjście dla mieszkańców.

Klasa odporności ogniowej elementu jest zwykle oznaczona na samym elemencie lub w dokumentacji producenta. Przepisy budowlane mogą również określać minimalną klasę odporności ogniowej wymaganą dla różnych elementów w zależności od ich lokalizacji i przeznaczenia.Ważne jest, aby elementy budynku, zwłaszcza te, które są częścią zespołu przeciwpożarowego, spełniały wymaganą klasę odporności ogniowej dla zamierzonego zastosowania i wymagań przepisów budowlanych. Niespełnienie tych wymagań może spowodować poważne zagrożenie bezpieczeństwa i może prowadzić do problemów regulacyjnych i prawnych.

Klasy odporności pożarowej.

Do najczęściej spotykanych klas odporności ogniowej stosowanych w projektowaniu i wykonawstwie budynków należą:

Klasa A – jest to najwyższa klasa odporności ogniowej i jest zwykle stosowana w przypadku krytycznych elementów budowlanych, takich jak stal konstrukcyjna, beton i mur. Komponenty klasy są podzielone następująco i oznaczone ile minut ekspozycji na ogień są w stanie wytrzymać:

 • główna konstrukcja nośna 240 minut czyli 4 godziny
 • Konstrukcja dachu 30 minut.
 • Strop 120 minut czyli 2 godziny.
 • Ściana zewnętrzna 120 minut czyli 2 godziny
 • Ściana wewnętrzna 120 minut.
 • Przekrycie dachu 30 minut.

Klasa B – ta klasa odporności ogniowej jest zwykle stosowana w przypadku elementów budowlanych wymagających wysokiego poziomu ochrony przeciwpożarowej, takich jak ognioodporne drzwi, ściany i sufity. Komponenty są identycznie podzielone jednak mają różny czas wytrzymałości na ogień w porównaniu do klasy A:

 • główna konstrukcja nośna 120 minut tj. 2 godziny.
 • Konstrukcja dachu 30 minut.
 • Strop 60 minut.
 • Ściana zewnętrzna 60 minut.
 • Ściana wewnętrzna 30 minut.
 • Przekrycie dachu 30 minut.

Klasa C – Ta klasa odporności ogniowej jest używana do elementów budowlanych wymagających średniego poziomu ochrony przeciwpożarowej, takich jak ściany nienośne i ścianki działowe. Komponenty klasy C mogą wytrzymać działanie ognia przez co najmniej 1 godzinę.

 • główna konstrukcja nośna 60 minut.
 • Konstrukcja dachu 15 minut.
 • Strop 60 minut.
 • Ściana zewnętrzna 30 minut.
 • Ściana wewnętrzna 15 minut.
 • Przekrycie dachu 15 minut.

Klasa D – ta klasa odporności ogniowej jest zwykle wykorzystywana w przypadku elementów budowlanych wymagających niskiego poziomu ochrony przeciwpożarowej, takich jak izolacja i kanały wentylacyjne. Komponenty klasy D mogą wytrzymać działanie ognia przez maksymalnie pół godziny:

 • główna konstrukcja nośna 30 minut.
 • Konstrukcja dachu brak odporności ogniowej.
 • Strop 30 minut.
 • Ściana zewnętrzna 30 minut.
 • Ściana wewnętrzna brak odporności.
 • Przekrycie dachu brak odporności ogniowej.

Klasa E – ta klasa służy do oznaczenia elementów, które nie mają żadnej odporności ogniowej i nie są w stanie wytrzymać ekspozycji na ogień nawet przez jedną minutę.

Ważne jest, aby elementy budynku spełniały wymaganą klasę odporności ogniowej zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami przepisów budowlanych. Może to pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się ognia i dymu, zapewnić mieszkańcom bezpieczną drogę ewakuacyjną oraz zmniejszyć szkody materialne i zagrożenie życia ludzkiego.

Jakich budynków nie dotyczą klasy odporności pożarowej?

Wszystkie budynki podlegają pewnym wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej określonym w przepisach budowlanych. Istnieją jednak wyjątki, w których ocena odporności ogniowej może nie być wymagana lub mogą obowiązywać inne normy lub wymagania. Niektóre przykłady obejmują:

Konstrukcje tymczasowe, takie jak namioty lub przyczepy, mogą nie podlegać takim samym wymogom odporności ogniowej jak budynki stałe, ponieważ nie są przeznaczone do długotrwałego użytkowania.

Budynki rolnicze, takie jak stodoły lub szopy magazynowe, mogą nie wymagać spełnienia tych samych norm odporności ogniowej, co inne typy budynków, ponieważ mogą nie być zamieszkane przez ludzi lub zawierać materiały niebezpieczne.

Budynki historyczne mogą podlegać innym normom odporności ogniowej niż nowsze budynki ze względu na ich wiek i metody budowy. W niektórych przypadkach przepisy budowlane mogą zezwalać na pewne wyjątki lub modyfikacje wymagań dotyczących odporności ogniowej w celu zachowania historycznego charakteru budynku.

Niskie budynki, takie jak domy jednorodzinne lub małe budynki komercyjne, garaże mogą mieć mniej rygorystyczne wymagania dotyczące odporności ogniowej.

Nawet jeśli budynek lub konstrukcja jest zwolniona z określonych wymagań dotyczących odporności ogniowej, nadal ważne jest podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przestrzeganie najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania pożarom i reagowania na nie. Może to obejmować instalację czujników dymu, konserwację gaśnic i zapewnienie, że drogi ewakuacyjne są wyraźnie oznaczone i łatwo dostępne.

Kiedy można zmienić klasę odporności pożarowej?

Mogą zaistnieć okoliczności, w których konieczna lub pożądana jest zmiana klasy odporności ogniowej elementu budowlanego. Na przykład jeśli zmieni się sposób użytkowania budynku lub jeśli w budynku zostaną wprowadzone modyfikacje, które wpłyną na jego właściwości bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Może być wtedy konieczna ponowna ocena odporności ogniowej niektórych elementów.

Jednak wszelkie proponowane zmiany w klasach odporności ogniowej powinny być dokładnie ocenione i zatwierdzone przez odpowiednie władze aby zapewnić, że budynek pozostaje bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Może to obejmować dodatkowe testy ogniowe elementu lub szczegółową analizę techniczną w celu upewnienia się, że nowa ocena elementu jest odpowiednia do zamierzonego zastosowania.

Zmiana klasy odporności ogniowej elementu budynku bez odpowiedniego zatwierdzenia i oceny może stanowić poważne zagrożenie dla użytkowników budynku i mienia. Budynek, w którym nie zastosowano wystarczających środków ochrony przeciwpożarowej, może być bardziej narażony na uszkodzenia spowodowane pożarem lub zawalenie się, a ewakuacja w nagłych przypadkach może być trudniejsza. Dlatego ważne jest, aby współpracować z wykwalifikowanymi specjalistami i postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w klasach odporności ogniowej budynku.

Klasa odporności pożarowej a wysokość budynku.

Klasa odporności pożarowej jest ważnym czynnikiem przy projektowaniu i budowie budynków i często ma na nią wpływ wysokość budynku. Wraz ze wzrostem wysokości budynku rosną również wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wiele przepisów wymaga, aby budynki powyżej określonej wysokości miały ognioodporne materiały konstrukcyjne takie jak stal lub beton.

Ponadto przepisy mogą również określać minimalne klasy odporności ogniowej różnych elementów budynku, takich jak ściany, podłogi i drzwi, w zależności od wysokości budynku. Na przykład wyższy budynek o większej liczbie użytkowników może wymagać wyższych klas odporności ogniowej.

Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej mogą się różnić w zależności od rodzaju konstrukcji budynku, na przykład budynki wysokie i niskie lub budynki mieszkalne i komercyjne. Konkretne wymagania dla każdego typu konstrukcji budynku będą się różnić w zależności od przepisów obowiązujących w danej lokalizacji.

Ważne jest, aby architekci, inżynierowie i budowniczowie dokładnie rozważyli wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej podczas projektowania i konstruowania budynków o różnych wysokościach. 

Klasa odporności pożarowej a odporność ogniowa.

Klasa odporności ogniowej i odporność ogniowa to powiązane, ale odrębne pojęcia, jeśli chodzi o materiały budowlane i komponenty.

Klasa odporności pożarowej odnosi się do systemu oceny stosowanego do klasyfikacji odporności ogniowej materiałów i elementów budowlanych na podstawie ich odporności na działanie ognia przez określony czas. Klasę odporności ogniowej określa się, badając materiał lub element zgodnie ze standardowymi badaniami ogniowymi i oceniając jego zachowanie w określonych warunkach pożaru. System klasyfikacji waha się od A do E, gdzie A to najwyższy poziom odporności ogniowej.

Natomiast odporność ogniowa odnosi się do zdolności materiału lub komponentu do przeciwstawienia się skutkom ognia. Ognioodporność zależy od nieodłącznych właściwości materiału, takich jak jego temperatura topnienia, temperatura zapłonu i przewodność cieplna. Odporność ogniowa jest często wyrażana w kategoriach czasu, przez jaki materiał lub komponent może wytrzymać skutki pożaru bez utraty integralności strukturalnej.

Chociaż odporność ogniowa i klasa odporności ogniowej są ze sobą powiązane, nie są to terminy jednoznaczne. Klasa odporności ogniowej to system oceny używany do klasyfikacji odporności ogniowej materiałów i elementów budowlanych, podczas gdy odporność ogniowa jest właściwością materiału lub elementu, która opisuje jego odporność na działanie ognia.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest kluczowym czynnikiem w budownictwie. Elementy budowlane o wyższych klasach odporności ogniowej mogą zapewnić lepszą ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia i uchronić życie w przypadku pożaru.